Hôm nay, 25/11/2017
google facebook youtobe
   
Trang chủ > Phổ biến kiến thức > Xã hội
Tổ chức cuộc thi " tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Cập nhật ngày 23/4/2015)

 

    

       TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

             THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          CÔNG TY THAN HỒNG THÁI-TK

      Số : 1696/KH-THT                          Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2015

   

 

        

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

          

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí tổ chức cuộc thi viết“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa ban thành phố Uông Bí;

 Công ty Than Hồng Thái TKV (Công ty) ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công ty, cụ thể như sau:

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 27/10/2014 của UBND Thành phố Uông Bí về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Uông Bí.

- Qua cuộc thi phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước.

- Cuộc thi thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, phát luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

2. Yêu cầu

- Tổ chức cuộc thi phải được quán triệt theo tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp;

- Thu hút được đông đảo đối tượng tham gia dự thi;

- Xác định các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị (các phòng ban, phân xưởng) trong việc triển khai tổ chức cuộc thi, đảm bảo tính kịp thời đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng:

Là toàn thể cán bộ, Công nhân viên chức và người lao động trong toàn Công ty (trừ thành viên Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi).

2. Nội dung, hình thức thi:

Thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Công ty.

- Ban tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ triển khai kế hoạch, tổ chức cuộc thi, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến cuộc thi, phổ biến thể lệ cuộc thi, xây dựng đề cương gợi ý trả lời câu hỏi, đáp án phục vụ công tác chấm thi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nắm kết quả cuộc thi; tổng kết, trao giải, lựa chọn các bài dự thi xuất sắc gửi đi dự thi cấp Thành phố.

- Ban giám khảo có nhiệm vụ tổ chức chấm điểm, đánh giá các bài dự thi; đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ, đúng thể lệ cuộc thi; báo cáo kết quả với Ban tổ chức cuộc thi.

2. Tiếp nhận bài thi

- Ban Tổ chức cuộc thi Công ty nhận bài dự thi trước ngày 20/5/2015;

- Nơi nhận bài dự thi: Phòng Thanh tra Pháp chế và Kiểm toán nội bộ Công ty (Bộ phận thư ký, thường trực thuộc Ban tổ chức cuộc thi).

3. Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi

- Đơn vị thực hiện: Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi.

- Thời gian chấm thi: Trước ngày 25/5/2015

- Thời gian tổng kết, trao giải: Trước ngày 30/6/2015.

4. Thông tin, tuyên truyền về cuộc thi

- Phát hành tài liệu, tổ chức tuyên truyền trên thông tin đại chúng: Bằng các văn bản, qua cổng thông tin Mis, hệ thống thông tin quản lý điều hành Công ty, trên Website của Công ty (www.thanhongthai.vn) … và các hình thức phù hợp khác giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi.

- Thời gian thực hiện: Căn cứ theo kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1 Ban tổ chức cuộc thi Công ty có trách nhiệm tổ chức, phát động, hướng dẫn cuộc thi trên phạm vi toàn Công ty; công bố các văn bản, thể lệ, câu hỏi, đề cương trả lời câu hỏi, tài liệu liên quan đến cuộc thi.

1.2 Phòng Thanh tra Pháp chế và Kiểm toán nội bộ Công ty là đơn vị thường trực giúp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi, có trách nhiệm tham mưu với Lãnh đạo, Ban Tổ chức cuộc thi Công ty tổ chức, thực hiện kế hoạch này.

1.3 Đề nghị Đảng ủy Công ty, Công đoàn, Đoàn than niên Công ty phối hợp, hỗ trợ Ban tổ chức cuộc thi; phổ biến, giới thiệu về Hiến pháp, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến cuộc thi để thu hút đông đảo CBCNV tham gia cuộc thi.

1.4 Các phòng ban, phân xưởng trong Công ty triển khai thực hiện cuộc thi tới toàn thể CBCNV trong đơn vị.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tổ chức cuộc thi: Trích từ nguồn quỹ Văn hóa - Thể thao của Công ty.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban tổ chức cuộc thi (bộ phận thường trực tại phòng Thanh tra, pháp chế và kiểm toán nội bộ Công ty để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét./. 

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Công ty (B/c);
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB (P/h);

- Các phòng ban, phân xưởng (T/h);

- Lư­u: VP, TPK (03).
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
                   Nguyễn Quế Thanh

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM           Độc – lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CÔNG TY THAN HỒNG THÁI - TKV

 

               SỐ:1750/TL-THT                         Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2015   

THỂ LỆ

 

 

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 

Trong Công ty Than Hồng Thái - TKV

 

 cứ kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa ban thành phố Uông Bí;

Thực hiện kế hoạch số 1696 /KH-THT, ngày 18 tháng 4 năm 2015 của Công ty Than Hồng Thái – TKV (Công ty) về Tổ chức cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ban tổ chức cuộc thi Công ty ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong toàn Công ty (gọi tắt là Thể lệ) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Vận động 100% CBCNV trong Công ty tham gia dự thi (Trong đó đối tượng bắt buộc là: Tất cả CBCNV khối phòng ban; Quản đốc, phó quản đốc, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh tế các phân xưởng).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi

Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (gửi kèm theo Thể lệ này).

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết (đánh máy) bằng tiếng Việt.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định;nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.
2. Yêu cầu về hình thức

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy (không được photocopy); đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ “Bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các thông tin về bản thân: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; đơn vị công tác của người dự thi.

Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Bài dự thi đạt giải Công ty sẽ được gửi đi dự thi tiếp ở cấp Thành phố Uông Bí.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1.Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi

- Cuộc thi được Ban tổ chức cuộc thi cấp Công ty phát động vào ngày 22/04/2015.

- Tổng kết trao giải cuộc thi trước ngày 30/6/2015.

2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi

- Thời gian nhận bài dự thi chậm nhất ngày 20/5/2015.

- Địa điểm nhận bài thi: Phòng Thanh tra, pháp chế và kiểm toán nội bộ Công ty.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cơ cấu giải thưởng
          1.1. Giải tập thể:

          - 01 Giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì, trị giá mỗi giải: 2.500.000 đồng
- 02 Giải ba, trị giá mỗi giải: 1.500.000 đồng

- 03 Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng.

1.2. Giải cá nhân:

- 01 giải nhất, trị giá: 2.000.000 đồng.

          - 02 giải nhì, trị giá mỗi giải: 1.500.000 đồng.

          - 03 giải ba, trị giá mỗi giải: 1000.000 đồng.

- 05 giải khuyễn khích, trị giá mỗi giải: 500.000 đồng.
2. Khen thưởng cho thành viên Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi: 500.000 đồng/người.
3. Nguồn kinh phí

            Kinh phí tổ chức cuộc thi: Trích từ nguồn quỹ Văn hóa - Thể thao của Công ty..

 Trên đây là Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thể lệ này là căn cứ để các đơn vị áp dụng thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi Công ty.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Công ty (B/c);
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB (P/h);

- Các phòng ban, phân xưởng (T/h);

- Lư­u: VP, TPK (03).
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
                Nguyễn Quế Thanh

 

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT

“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

 
Câu 1.

Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2.

Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3.

Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4.

Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5.

Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 6.

Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trongthực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7.

Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8.

Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9.

“…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman).

Xem phóng to trang tin này
Các tin đã đưa
* Cách viết tên công ty (06/08/2009)
Trang: 1
       
Đang Online: 449
Mis
Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam-TKV
Công ty xây dựng mỏ hầm lò II - TKV
Công ty than Uông Bí
Công ty than Hà tu
Trung tâm an ninh mạng
Văn phòng điện tử
Việt Nam Online
Tìm kiếm
   
© 2014 CÔNG TY THAN HỒNG THÁI - TKV
Địa chỉ trụ sở: Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh | Điện thoại: 033.3854.490 - Fax: 033.3854.314
Thiết kế và phát triển bởi Công Ty Than Hồng Thái - TKV
Website đang chạy thử nghiệm